REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRADOSPOLSKA.PL

§ 1. DEFINICJE

 • Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: tradospolska.pl, prowadzony przez Usługodawcę,

 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • Usługodawca - Jacek Mikrut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Mikrut z zakładem głównym pod adresem: ul. Szkolna nr 30A lok. 3 Goleniów 72-100, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8561693097, REGON: 320729644;

 • SDL – SDL Limited (część RWS Holdings Plc Group of companies) of New Globe House, Vanwell Road, Vanwell Business Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UB, UK;

 • Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego lub zawierający z Usługodawcą Umowę,

 • Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 • Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Usługodawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,

 • Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji,

 • Formularz Zamówienia – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą,

 • Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Usługodawcą i Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są Usługi,

 • Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 • Produkt – dostępne w Serwisie internetowy rzeczy lub usługi, będące przedmiotem Umowy,

 • Produkt SDL – dostępny w Serwisie internetowym Produkt będący oprogramowaniem firmy SDL, w tym również wszelka związana z nim dokumentacja, lub wirtualne szkoleniem z jego obsługi,

 • Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Usług,

 • Dowód Zakupu – faktura VAT (również w wersji elektronicznej) wystawiana przez Usługodawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy,

 • Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy , lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta,

 • Materiały - zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Serwisie internetowym i będące własnością Usługodawcy lub użyte przez Usługodawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,

 • Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

 • Polityka Plików Cookies – dokumenty dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z instalacją i stosowaniem plików Cookies przez Usługodawcę,

 • Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,

 • Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w § 8 Regulaminu,

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi:

  • zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  • zakładania i posiadania Konta w Serwisie internetowym,

  • korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

 • Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Usługodawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.

 • W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Usługodawcę. W każdym przypadku promocji na daną Usługę Usługodawca obok informacji o obniżonej cenie (cenie aktualnej) uwidacznia również informację o najniższej cenie tej Usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

 • W przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 • Do skutecznego korzystania ze Serwisu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze internetowe, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 • Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

 • Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.

 • Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:

  • ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,

  • zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,

  • wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

  • wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.

 • Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

 • Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.

 • Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 • Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Usługodawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego może stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

 • Klient ponosi wobec Usługodawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

  • naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

  • nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,

 • Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Usługodawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Klienta. Za rażące naruszenie Regulaminu rozumie się w szczególności sytuacje, o których mowa w pkt 3 i 9.

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA

 • Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Klient otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.

 • Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnie ustalonego loginu i hasła. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Usługodawcy.

 • Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Klienta za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Serwisie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e-mail Usługodawcy: jacek@tradospolska.pl

§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Klient może złożyć Zamówienie:

  • w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien wówczas wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Usługi do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

  • poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien wówczas dodać Usługi do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

  • na adres e-mail Usługodawcy: jacek@tradospolska.pl w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) - Klient powinien wówczas w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które Usługi mają być objęte Zamówieniem.

 • Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w § 5 ust. 1 lit. a i b Regulaminu lub po dokonaniu ustaleń mailowych, o czym mowa w § 5 1 lit. c Regulaminu.

 • Umowę między Usługodawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

 • Złożone Zamówienia są realizowane niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 • Zamówienie co do zasady jest realizowane w formie elektronicznej.

 • W przypadku Produktów SDL Zamówienie jest realizowane poprzez przesłanie wiadomości mailowej zawierającej dane do logowania do konta, które umożliwia pobranie lub dostęp do wybranego Produktu SDL.

 • W przypadku Usług w postaci szkoleń stacjonarnych, dane usługi są realizowane w miejscu i czasie ustalonym między Klientem a Usługodawcą w drodze korespondencji mailowej.

 • Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz.16 jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.

 • Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego Konsumentem do momentu wysyłki Produktu.

 • Czas realizacji Zamówienia wynosi między 1 a 6 dni roboczych, z uwzględnieniem pkt 11 i 12 niniejszego paragrafu.

 • Czas realizacji Zamówienia w postaci szkolenia stacjonarnego (termin szkolenia) jest ustalany każdorazowo z Klientem, zgodnie z punktem 7.

 • Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 6 Regulaminu.

§ 6. PŁATNOŚCI

 • W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

 • Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

 • O całkowitej cenie za Usługi objęte Zamówieniem, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

 • Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail, jeżeli Klient wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.

 • Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

  • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Usługodawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy,

  • płatność za pośrednictwem platform internetowych Stripe - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.

 • W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w punkcie 5, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Usługodawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową.

 • W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 • Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. b niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Stripe dostępnej na stronie https://stripe.com/ – przez Stripe, Inc. z siedzibą pod adresem: 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia.

§ 7. REKLAMACJA

 • W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Usługa realizowana jest przez Usługodawcę wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę.

 • W stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, rękojmia jest w całości wyłączona.

 • Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Usługi i Zamówienia, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Klienta.

 • W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Usługodawca udostępnia na stronie Serwisu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • Reklamacje należy składać:

  • w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres e-mail Usługodawcy: Jacek Mikrut, ul. Szkolna 30A/3, 72-100 Goleniów,

  • w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Usługodawcy: jacek@tradospolska.pl.

 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 • Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni [MK1] [JM2] od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Usługodawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.

 • Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

  • w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Usługodawcy: Jacek Mikrut, ul. Szkolna 30A/3, 72-100 Goleniów,

  • w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Usługodawcy: jacek@tradospolska.pl.

 • W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Usługodawca udostępnia na stronie Serwisu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 • Usługodawca zwraca Klientowi cenę Usługi nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi, z uwzględnieniem pkt 5 niniejszego paragrafu oraz przepisów prawa.

 • Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Usługi, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 • Prawo odstąpienia od Umowy , o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:

  • świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,[MK3] [JM4]

 • Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do zapłaty za Usługi świadczone do momentu skutecznego odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu świadczonych Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

 • Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 • Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

§ 9. LICENCJA

 • Usługodawca nie jest podmiotem udzielającym licencji Klientom na wszelkie Produkty SDL. Licencjodawcą dla Produktów SDL jest firma SDL.

 • Wszelkie postanowienia w zakresie licencji określone są w umowie licencyjnej dla użytkownika końcowego SDL, dostarczanej wraz z oprogramowaniem.

 • Klient w ramach Produktu SDL nie jest uprawniony w szczególności do:

  • udzielania dalszej licencji,

  • sprzedaży,

  • najmu albo dzierżawy,

  • zlecania napraw innym podmiotom niż SDL,

  • jakiegokolwiek przenoszenia praw lub umożliwiania dostępu do niego nieuprawnionym osobom lub podmiotom,

  • innego rodzaju udostępniania Programu SDL w formie odpłatnej lub nieodpłatnej.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.

 • Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz w Polityce Plików Cookies.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.

 • Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

 • Klient będący Konsumentem może:

  • skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Usługodawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie (adres: ul. Jana Matejki 6b 71 - 615 Szczecin, e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl, strona internetowa: https://wiih.pomorzezachodnie.pl/),

  • złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla zakładu głównego Usługodawcy, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.