trados-studio-2022-service-release-1-co-nowego.png

Trados Studio 2022 SR1 – Service Release 1

Autor: Jacek Mikrut

Service Release 1 do Trados Studio 2022 jest już dostępny. Poniżej krótki przegląd zmian, które zostały wprowadzone.

Wspieramy dostępność

W ramach naszego zobowiązania do zapewniania przyjaznego i dostępnego środowiska tłumaczeniowego dla wszystkich użytkowników, rozpoczęliśmy współpracę z użytkownikami naszej społeczności w celu zwiększenia dostępności w Trados Studio.

Dodaliśmy pierwsze funkcje dostępności dla osób niedowidzących, aby umożliwić użytkownikom interakcję z kreatorem tworzenia nowego projektu przy pomocy:

 • czytników ekranu – aby odczytać wszystkie elementy sterujące w kreatorze,

 • sterowania głosowego – aby wypełnić wszystkie wymagane pola.

Będziemy kontynuowali zwiększanie dostępności naszych aplikacji.

Usprawnienia interfejsu

Kontynuując modernizację technologii rozpoczętą w poprzedniej wersji, Trados Studio 2022 SR1 unowocześnia architekturę edytora, zwiększając przejrzystość wizualną i poprawiając wydajność.

Dzięki temu edytor jest w stanie wyświetlać ostrzejszy, wyraźniejszy tekst i znacznie lepiej radzi sobie z fontami. Aktualizacja technologii przekłada się również na lepszą obsługę znaków specjalnych, lepszą obsługę języków azjatyckich oraz szybsze przetwarzanie dużych dokumentów.

Pasek postępu w widoku Files: wyświetlanie według słów i/lub segmentów

Można teraz wybrać, czy pasek postępu ma być oparty na słowach lub segmentach w widoku Files.

Po ostatnich zmianach Trados Studio pokazuje postępy pracy według liczby segmentów. Aby to zmienić, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny w widoku Files i wybierz Confirmation - Progress (Words).

Można przełączać się pomiędzy postępem opartym o segmenty, słowa, wyświetlać oba lub nie wyświetlać żadnego.

Ulepszona weryfikacja terminologii

Wprowadziliśmy ulepszenia w rozpoznawaniu terminologii używanej do weryfikacji terminów. Błędy wyświetlane w oknie komunikatów są teraz dokładniejsze i zgłaszanych jest mniej fałszywych alarmów.

Ponieważ rozpoznawanie terminologii używane do weryfikacji opiera się na dopasowywaniu rozmytym, istnieje teraz niewielka szansa, że weryfikacja terminów będzie teraz bardziej tolerancyjna niż wcześniej.

Poprawa wydajności przetwarzania seryjnego dla dużych pamięci tłumaczeń

Można teraz kontrolować wydajność Trados Studio podczas seryjnego przetwarzania plików.

Nowa opcja Optimized Performance dla przetwarzania seryjnego poprawia ogólną wydajność zadań Analyze Files i Pre-Translate Files, zwłaszcza podczas pracy z wieloma plikami i pamięci serwerowymi (w szczególności na serwerze GroupShare).

Podczas pracy w trybie zoptymalizowanym, Trados Studio:

 • ignoruje wszelkie bieżące ustawienia przeszukiwania TM i używa ustawień w trybie zoptymalizowanym,

 • nie uruchamia funkcji Fragment Recall i Match Repair,

 • ogranicza maksymalną liczbę trafień znalezionych w TM do domyślnej wartości wynoszącej 200 pozycji.

Ulepszenia projektów w chmurze

Warto wspomnieć, że platforma Trados Language Cloud w trybie ciągłym. Wraz z Service Pack 1 do Tradosa Studio wprowadziliśmy następujące zmiany do Language Cloud.

Niestandardowe rezultaty dla zadań zdefiniowanych przez użytkownika

W Trados Enterprise wprowadzono niedawno opcję określania niestandardowych wyników dla określonych przez użytkownika etapów w niestandardowych przepływach pracy.

Aby wesprzeć to ulepszenie, rozszerzyliśmy możliwości Trados Studio w zakresie obsługi chmury Language Cloud, aby umożliwić pracę z takimi przejściami również z poziomu Studio.

Wsparcie dla kontroli jakości niespójnych tłumaczeń w projektach chmurowych Language Cloud

Ustawienia kontroli jakości dla niespójnych tłumaczeń zostały zsynchronizowane dla Trados Studio oraz Trados Language Cloud.

Oznacza to, że możesz teraz sprawdzać niespójne tłumaczenia w projektach w chmurze w taki sam sposób, jak w przypadku projektów lokalnych Trados Studio.

Zmiany w MatchRepair

Trados Studio sprawdza teraz długość segmentu przed próbą naprawy dopasowań podczas tłumaczenia. Aby szybciej wyświetlać podpowiedzi z pamięci tłumaczeń, segmenty powyżej dziesięciu słów nie są już naprawiane automatycznie.

Można zmienić to ustawienie w pliku SDLTradosStudio.exe.config.

Inne usprawnienia

 • Skrót do przycisku Browse (Przeglądaj) w kreatorze New Project (Nowy projekt) został zmieniony z ALT+B na ALT+O i otwiera kreatora Open Project (Otwórz projekt) lub Project Template (Szablon projektu), z którego możesz wybrać szablon projektu dla nowego projektu.

 • Trados Studio obsługuje teraz nowoczesne komentarze z Office 365 i nie wyświetla już błędów podczas podglądu lub generowania tłumaczeń docelowych dla plików .PPTX.

 • Trados Studio korzysta teraz z najnowszej wersji SharpZipLib 1.3.3.

Zmiany w typach plików i podstawowych komponentach.

Ogólne ulepszenia

 • Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zaktualizowaliśmy wszystkie komponenty do najnowszej wersji SharpZipLib.

 • Zaktualizowano wszystkie komponenty do najnowszej wersji Newtonsoft.JSON. Zaktualizowano wszystkie komponenty, aby używały StableCultureInfo zamiast CultureInfo.

 • Trados Studio dodawało pusty segment po segmentach zakończonych znakiem zastępczym. Ten błąd został naprawiony.

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego znak Unicode "TIBETAN MARK INTERSYLLABIC TSHEG" nie był rozpoznawany jako separator słów.

 • Rozwiązano problem, który powodował awarię podczas importowania plików .PDF lub .DOCX zawierających wiele spacji.

 • Naprawiono błąd "TM może zawierać nieprawidłowe jednostki tłumaczeniowe", który występował podczas wyszukiwania pamięci tłumaczeniowych z identyfikatorami nazw pól.

DLL

Dodano obsługę bibliotek .NET 6. (LF-5739)

Markdown

 • Dodano obsługę rozszerzenia Admonition.

 • Trados Studio nie generował plików docelowych, jeśli tłumaczenie zawierało tagi, które nie były dostępne w pliku źródłowym. Ten błąd został naprawiony.

 • Przetłumaczony spis treści czasami nie pojawiał się w pliku docelowym. Ten błąd został już naprawiony.

XML2

 • Anulowanie zmian formatowania w osadzonej zawartości XML czasami nadal zapisywało modyfikacje. Ten błąd został już naprawiony.

 • Usunięto zgłaszanie ostrzeżenia o nieobsługiwanej wartości dla xml:lang.

 • Pliki zależności weryfikatora są teraz poprawnie czyszczone po zakończeniu przetwarzania pliku.

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał otwieranie linków w podglądzie XLST.

 • Naprawiono błąd, który powodował zmianę ustawień formatowania podczas korzystania z filtra XML2 z przetwarzaniem zawartości osadzonej.

 • Pliki bez wyraźnej deklaracji kodowania były nieprawidłowo wykrywane jako US-ASCII. Ten błąd został naprawiony.

 • Pliki TMX wyeksportowane z DeepL nie mogły być importowane do SDLTM. Ten błąd został naprawiony.

CSV

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał podgląd HTML obok siebie dla plików .CSV.

XLSX

 • Naprawiono błąd powodujący znikanie linii kolumn tabeli podczas konwersji określonych plików do formatu HTML.

 • Dodano możliwość wyodrębnienia tekstu legendy i wykreślonych danych z wykresu programu Excel.

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyodrębnianie nazw serii do tłumaczenia.

 • Kolorowe nagłówki i stopki były uwzględniane w tłumaczeniu nawet po włączeniu opcji pomijania komórek z wybranym kolorem tekstu.

 • Edytor wyświetlał podziały wierszy z komunikatu wejściowego walidacji danych. Problem ten został naprawiony.

 • Naprawiono błąd "Nie można znaleźć części ścieżki", który był czasami wyświetlany podczas generowania plików docelowych.

DOCX

 • Naprawiono błąd ''Sekwencja nie zawiera pasującego elementu'', który czasami występował podczas generowania pliku docelowego.

 • Ustawienie Zastosuj zmiany ścieżki przed otwarciem nie działało w przypadku zmian ścieżki związanych z formatowaniem. Problem ten został naprawiony.

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego linki wewnątrz przypisów nie były wyodrębniane do tłumaczenia.

 • Naprawiono komunikat o błędzie "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku 'C:\x', ponieważ jest on używany przez inny proces", który był czasami wyświetlany podczas generowania pliku docelowego.

IDML

 • Trados Studio wyodrębnia teraz opisy pól do tłumaczenia.

 • Dodano obsługę plików .IDML zapisanych w programie InDesign 2023 (18.0).

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zgrupowany ukryty tekst był wyodrębniany do tłumaczenia, ignorując bieżące ustawienia.

 • Naprawiono błąd "Znacznik początkowy w wierszu nie pasuje do znacznika końcowego", który występował podczas generowania pliku docelowego.

PPTX

Naprawiono błąd występujący podczas podglądu lub generowania docelowych plików .PPTX z nowoczesnymi komentarzami.

XLSM

W określonych scenariuszach Trados Studio generował uszkodzony plik docelowy, którego nie można było otworzyć w programie Microsoft Excel. Problem ten został już naprawiony.

MS Visio

W przypadku określonych plików Trados Studio generował puste tłumaczenia. Ten błąd został już naprawiony.

Dwujęzyczny Excel

Trados Studio generował uszkodzone tłumaczenia dla tekstu źródłowego, który używał rozmiaru czcionki z miejscami dziesiętnymi.

XLIFF

 • Dodano wykrywanie BOM zarówno w XLIFF 1.2, jak i XLIFF 2.0. BOM nie jest dodawany do pliku docelowego, jeśli nie występuje w pliku źródłowym.

 • Naprawiono błąd, który występował, gdy system Windows był ustawiony na region, który nie używa kropek jako przecinków dziesiętnych, co powodowało, że MatchQuality przekraczało standardowy zakres 0-100.

 • Zawartość między znacznikami formatowania nie była eksportowana do pliku docelowego, gdy pliki .XLIFF były idealnie dopasowane do typu pliku obsługującego formatowanie. Ten błąd został naprawiony.

 • Trados Studio tworzył nieprawidłowe elementy w docelowym pliku .MXLIFF, co powodowało uszkodzenie pliku. Ten błąd został naprawiony.

Usprawnienia GroupShare

Obsługa projektów GroupShare z widoku Manager View

Możesz teraz obsługiwać projekty GroupShare bezpośrednio z widoku Manager View.

Wraz z tą zmianą dodajemy również sekcję File Details (Szczegóły pliku) do zakładki Project Details (Szczegóły projektu). Sekcja File Details będzie zawierać przydatne informacje na temat pliku, takie jak jego ścieżka, procent postępu, data ukończenia i inne.