baner niebieski ciemny z trójkątami i postacią kobiecą

NADCHODZI TRADOS 2024!

ChatGTP w Trados Studio!

Autor: RWS / Jacek Mikrut

OpenAI Translator to wtyczka opracowana dla Trados Studio 2022 i nowszych, która wykorzystuje modele językowe udostępnione przez OpenAI API. OpenAI to organizacja badawcza sztucznej inteligencji, która zajmuje się tworzeniem zaawansowanych systemów AI.

Wprowadzenie

Wtyczka wspiera kilka funkcji, które pomagają użytkownikowi podczas pracy nad projektem tłumaczeniowym:

 • generuje tłumaczenia na podstawie podpowiedzi (prompt) zdefiniowanej przez użytkownika

 • zapewnia dodatkowe informacje na temat treści źródłowej/docelowej, również na podstawie podpowiedzi użytkownika

 • ręczne lub automatyczne wywoływanie tłumaczeń

 • domyślne podpowiedzi

 • możliwość tworzenia dowolnej liczby komend zdefiniowanych przez użytkownika.

Instalacja wtyczki ChatGPT w Trados Studio

Wtyczkę można pobrać ze strony internetowej sklepu RWS AppStore lub za pośrednictwem zintegrowanego w Trados Studio sklepu RWS AppStore. Po zainstalowaniu znajdziesz ikonę uruchamiającą wtyczkę OpenAI w karcie View:

Zrzut ekranu pokazujący ikonę OpenAI Translator w menu View.

Okno wtyczki można umieścić w dowolnym miejscu interfejsu Tradosa Studio.

Wydajność wtyczki ChatGPT w Trados Studio

Szybkość uzyskiwania tłumaczeń zależy od bieżącego obciążenia serwerów OpenAI. Wtyczka ani Trados Studio nie mają wpływu na czas odpowiedzi z ChatGTP.

Ustawienia OpenAI Translator w Trados Studio

Okno aplikacji wygląda następująco:

Zrzut ekranu przedstawiający domyślne widoki tłumaczenia OpenAI po instalacji.

Aby przygotować wtyczkę do pracy, trzeba przejść do ustawień, klikając ikonę koła zębatego w lewym górnym rogu okna wtyczki. Otworzy to widok ustawień, który zawiera dwie karty:

 • General

 • Prompts.

Karta General do wtyczki OpenAI Translator

Tutaj możesz:

 • przejść do strony OpenAI, żeby utworzyć konto użytkownika,

 • dodać swój klucz API wygenerowany w serwisie OpenAI,

 • określić model, z którym chcesz pracować,

 • ustawić automatyczne lub ręczne wyszukiwanie tłumaczeń.

Aby korzystać z wtyczki, potrzebny jest klucz API, który udostępnia OpenAI. Na karcie General znajduje się link, który przeniesie nas do strony OpenAI, na której można założyć konto użytkownika:

Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia wtyczki.

API Key

Po utworzeniu konta można wygenerować swój klucz API. W momencie powstawania tego artykułu (03.05.2023), wygenerować klucz należy pod adresem https://platform.openai.com/account/api-keys.

Zrzut ekranu przedstawiający klucz API wygenerowany na stronie OpenAI.

Po wygenerowaniu klucza, skopiuj/wklej go do pola API Key w ustawieniach:

Zrzut ekranu przedstawiający miejsce, gdzie wprowadza się klucz API w ustawieniach.

Zrzut ekranu przedstawiający miejsce, gdzie wprowadza się klucz API w ustawieniach.

Klucz zostanie zapisany w pliku ustawień w lokalizacji:

%appdata%\Trados AppStore\OpenAI Translator\Settings\Settings.xml

Model

W kontekście sztucznej inteligencji model odnosi się do matematycznej i obliczeniowej reprezentacji systemu, który może być szkolony do rozpoznawania wzorców, przewidywania lub generowania wyników na podstawie danych wejściowych. Modele są zwykle szkolone przy użyciu dużych zbiorów danych i często wykorzystują techniki uczenia głębokiego.

Wtyczka obecnie (03.05.2023) obsługuje modele GPT-4, GPT-3.5-turbo i text-davinci-003, które są modelami językowymi opracowanymi i obsługiwanymi przez OpenAI. Są one zaprojektowane do przetwarzania i generowania tekstu, przy czym każdy z nich ma różne możliwości, rozmiar zasobów i wydajność.

GPT-4 to duży model multimodalny znany z zasobów wiedzy ogólnej i zaawansowanych zdolności rozumowania w porównaniu do poprzednich modeli. GPT-4 jest zdolny do interpretacji danych wizualnych i oferuje największy zbiór danych z pośród dostępnych modeli. Wprowadzono w nim środki zapewniające bezpieczniejsze odpowiedzi w porównaniu do GPT-3.5. GPT-4 uważany jest za bardziej niezawodny, kreatywny i zdolny do obsługi bardziej niuansowanych instrukcji niż GPT-3.5.

GPT-3.5-turbo to model językowy zaprojektowany specjalnie dla interfejsów konwersacyjnych. W odróżnieniu od poprzednich modeli GPT-3, które akceptowały ciąg zapytań i zwracały uzupełnienie, GPT-3.5-turbo korzysta z podejścia "rozmowa na wejściu i wiadomość na wyjściu", co czyni go bardziej odpowiednim dla aplikacji czatowych.

Text-davinci-003 to kolejny model GPT-3 z mniejszymi możliwościami niż powyższe. Jest poprzednikiem GPT-4 i GPT-3.5-turbo.

Model można wybrać z rozwijanej listy w ustawieniach:

Zrzut ekranu pokazujący menu rozwijane z dostępnymi modelami do wyboru.

W praktyce nowsze modele mogą charakteryzować się mniejszą wydajność (wolne odpowiedzi), ponieważ są one bardziej intensywnie używane przez użytkowników. Dlatego w niektórych przypadkach można uzyskać tłumaczenie w krótszym czasie, korzystając ze starszego modelu.

Kolejne modele wydane przez OpenAI będą dostępne we wtyczce, jeżeli deweloperzy zdecydują się na jej rozszerzenie.

Options – wyszukiwanie

Domyślnie wtyczka wymaga ręcznego uruchamiania wyszukiwania tłumaczenia przez użytkownika. Zaznaczenie opcji Automatically search for translation suggestions umożliwia automatyczne uruchamianie wyszukiwania za każdym razem, gdy wejdziesz w nowy segment:

Zrzut ekranu przedstawiający automatyczne wyszukiwanie.

Automatyczne wyszukiwanie jest domyślnie wyłączone, ponieważ:

 • korzystanie z modeli językowych OpenAI związane jest z kosztem za każde wyszukanie,

 • możesz chcieć używać wyszukiwania tylko dla niektórych treści ze względu na poufność tłumaczonych danych.

Karta Prompts – podpowiedzi-polecenia wtyczki ChatGPT w Trados Studio

Druga karta w ustawieniach dotyczy podpowiedzi-poleceń (ang. prompts). Czym jest podpowiedź-polecenie? W kontekście korzystania z OpenAI, podpowiedź-polecenie to tekst wejściowy, który poprowadzi model językowy do wygenerowania odpowiednich i spójnych danych wyjściowych na podstawie podanego kontekstu lub wzorca. To polecenia decydują o jakości i dokładności danych wyjściowych modelu językowego. Dobrze zaprojektowane polecenie może pomóc w wygenerowaniu dokładnych i trafnych danych wyjściowych, podczas gdy źle zaprojektowana podpowiedź może prowadzić do nieistotnych lub niedokładnych danych wyjściowych. Dlatego zrozumienie roli i znaczenia poleceń jest niezbędne do efektywnego wykorzystania modeli językowych OpenAI.

Model językowy AI może rozpoznać i zinterpretować ton języka, co przekłada się na dokładność tłumaczenia lub generowanie kontekstowych odpowiedzi. Poniżej kilka charakterów języka, które model językowy AI może wygenerować:

 • Formalny – profesjonalny i precyzyjny język, często stosowany w oficjalnych dokumentach, korespondencji biznesowej i w piśmiennictwie akademickim.

 • Nieformalny – nieformalny, potoczny i swobodny język, powszechnie spotykany w codziennej rozmowie, mediach społecznościowych i korespondencji prywatnej.

 • Przyjacielski – ciepły, przyjazny i pozytywny język, który wyraża poczucie koleżeństwa i empatii.

 • Autorytatywny – pewny siebie i asertywny język.

 • Perswazyjny – przekonujący język, często stosowany do wpływania na opinię czytelnika lub decyzję.

 • Opisowy – szczegółowy i barwny język, często stosowany w opowieściach, dziennikarstwie lub materiałach marketingowych.

 • Sarkastyczny / ironiczny – język używany w celu wyrażenia humoru lub krytyki.

 • Humorystyczny – język, który ma na celu wywołanie śmiechu lub rozbawienia, często wykorzystujący dowcip i inne elementy komediowe.

 • Emocjonalny – język ze szczególnym naciskiem na wyrażanie uczuć, takie jak miłość, złość, smutek, itd.

Neutralny: język, który jest obiektywny, bezstronny i wolny od emocji lub opinii.

Korzystanie z domyślnych podpowiedzi-poleceń

Niniejsza wtyczka nie pozwala na równie swobodne swobodne korzystanie z podpowiedzi-poleceń jak w ChatGPT. Domyślne ustawienia obejmują trzy parametry:

{0} - język tekstu źródłowego {1} - język docelowy {2} - tekst źródłowy, pobrany z wybranego segmentu źródłowego lub docelowego.

W trakcie pracy w Tradosie Studio właściwe dane dla parametrów zostają pobrane z ustawień projektu i edytora, i są podstawiane do polecenia. Domyślnie dostępnych jest ich pięć:

 • Default translation (standardowe tłumaczenie): Przetłumacz ten tekst z {0} na {1}: {2}

 • Formal translation (tłumaczenie formalne): Przetłumacz ten tekst z {0} na {1}, używając formalnego tonu: {2}

 • Multiple translations (wiele tłumaczeń): Podaj 5 tłumaczeń tego tekstu z {0} na {1}, używając tego samego tonu: {2}

 • Reduced length (określona długość tłumaczenia): Przetłumacz ten tekst z {0} na {1}, używając formalnego tonu, a długość znaków nie może przekroczyć wartości źródłowej: {2}

 • No 3rd person singular pronouns (bez zaimków 3. osoby liczby pojedynczej): Przetłumacz ten tekst z {0} na {1}, z neutralnym tonem głosu, bez zaimków "he, she, him, her, his, hers, himself, herself": {2}

Zrzut ekranu pokazujący 5 domyślnych propozycji w ustawieniach.

Tworzenie własnych podpowiedzi-poleceń

Wtyczka OpenAI Translator umożliwia na edycję poleceń oraz na tworzenie nowych. Żeby edytować istniejące polecenie, wystarczy je zaznaczyć i kliknąć Edit:

Zrzut ekranu pokazujący wybór 4. propozycji i strzałkę wskazującą przycisk Edit.

Otworzy się okno Edit Prompt, w którym możemy dokonać dowolnych zmian w podpowiedzi:

Zrzut ekranu pokazujący okno Edit prompt.

Zaznaczenie opcji Show an explanation with the translation spowoduje, że wraz z propozycją tłumaczenia otrzymamy wyjaśnienie, dlaczego taka forma została wybrana przez AI. Ta opcja może być szczególnie przydatna w połączeniu z poleceniem Multiple translations, które dostarczy nam kilka tłumaczeń wraz z dodatkowym wyjaśnieniem kontekstowym dla każdego z nich. Być może ułatwi nam to wybranie odpowiedniej podpowiedzi.

Wszystkie polecenia zapisywane są w:

%appdata%\Trados AppStore\OpenAI Translator\Settings\Settings.xml

Korzystanie z wtyczki ChatGPT w Trados Studio

Po skonfigurowaniu ustawień i podaniu klucza API, wystarczy ustawić polecenie i wtyczka jest gotowa do użycia:

Zrzut ekranu przedstawiający listę poleceń z rozwijanego menu i wybrane

W poniższym przykładzie wybrane jest polecenie Multiple translations oraz praca ze źródłem (Serach from Source):

Zrzut ekranu przedstawiający wybranie

Spowoduje to zwrócenie wyniku:

Zrzut ekranu przedstawiający pięć tłumaczeń tekstu źródłowego, z numerowanymi adnotacjami odnoszącymi się do informacji na ekranie i wyjaśnionymi poniżej.

Wyjaśnienie:

 • Tekst źródłowy (hebrajski).

 • Pięć propozycji tłumaczeń. Każda podpowiedź po pierwszej jest z nią porównywana i pokazuje różnice za pomocą śledzenia zmian.

 • Ikona pozwalająca wstawić tłumaczenie.

 • Wybrany model językowy (w tym przypadku gpt-3.5-turbo).

 • Włączenie / wyłączenie śledzenia zmian.

Wyłączenie śledzenia zmian może ułatwić przeglądanie podpowiedzi:

Zrzut ekranu z podpowiedziami bez śledzenia zmian.

I na koniec jeszcze jeden przykład – weryfikacja m.in. pod kątem uprzedzeń związanych z płcią. W tym celu utworzone zostało nowe polecenie o nazwie Gender bias (nazwę oczywiście sami wymyślamy) z zaznaczoną opcją dodatkowych wyjaśnień (Show an explanation with the translation). Wybranie Serach from Target powoduje, że to tekst tłumaczenia (target) wysyłany jest w poleceniu do przetworzenia przez AI. Ustawienia nowego polecenia wyglądają następująco:

Zrzut ekranu okna Add Prompt ze szczegółami nowego polecenia odnoszącego się do poniższego opisu dotyczącego dostrzegania Gender Bias.

Odpowiedź zawiera trzy propozycje wraz z wyjaśnieniami:

Zrzut ekranu przedstawiający wyniki użycia prompty Gender Bias w celu dostarczenia trzech alternatywnych tłumaczeń wraz z notatką wyjaśniającą dlaczego zostały użyte.

Podpowiedzi wstawiane przez wtyczkę oznaczane są jako NMT.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu. Gdyby instrukcja się zdezaktualizowała, również proszę o kontakt, zaktualizuję ją :)

→ Powrót do wszystkich artykułów w Trados – kompendium wiedzy.